Zásady ochrany osobních údajů


Správce osobních údajů

ZAHRADA, z. s.

IČ: 60445963

Nebužely čp. 61, 277 34 Nebužely

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku spisová značka L 6049 vedená u Městského soudu v Praze

web: www.oszahrada.cz

e-mail: zahrada.nebuzely@quick.cz

tel: 315 694 375

ID datové schránky:4cvjevu


Zásady zpracování osobních údajů

 • organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • zpracování osobních údajů zabezpečujeme pomocí vhodných technických a organizačních opatření, abychom data dostatečně ochránili; vhodnost opatření pravidelně vyhodnocujeme a v případě zjištění slabých míst, aktualizujeme bezpečnostní opatření
 • ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby; v rámci poskytování sociální služby chráněné bydlení je vnitřním předpisem určeno, k jakým informacím mají pracovníci na jednotlivých pozicích přístup
 • kromě zaměstnanců mají k osobním údajům přístup poskytovatelé služeb, které využíváme (účetní, webová aplikace e-Quip) a s nimiž máme ochranu osobních údajů smluvně ošetřenu
 • osobní údaje bez Vašeho vědomí nepředáváme třetím stranám, s výjimkou případů, kdy nám to ukládá právní předpis nebo nás k tomu opravňuje
 • zpracováváme Vaše identifikační údaje, adresu, kontaktní údaje a další údaje potřebné pro poskytování sociální služby chráněné bydlení
 • osobní údaje jsou zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které nám ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na základě podpisu smlouvy o poskytování sociální služby chráněné bydlení
 • osobní údaje nepodléhající plnění právních povinností, zpracováváme pouze s udělením Vašeho informovaného souhlasu, který máte právo kdykoliv odvolat
 • při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování

Doba zpracování osobních údajů

 • osobní údaje zpracováváme po nezbytně nutnou dobu – doba trvání smlouvy a následující 3 roky, pokud nám právní předpisy neukládají jinou dobu uchování
 • osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu zpracováváme do odvolání souhlasu, nejdéle však do 1 roku po skončení smlouvy

Vaše práva

Právo na informace a na přístup k osobním údajům

 • máte právo na přístup k údajům a dalším souvisejícím informacím (účel zpracování, právnímu základu zpracování, kategorie zpracovávaných údajů, příjemci osobních údajů, plánovaná doba zpracování, zda dochází k automatizovanému rozhodování)

Právo na opravu osobních údajů

 • máte právo vyžádat si opravu údajů, u kterých zjistíte, že jsou nesprávné nebo nepřesné

Právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut)

 • máte právo na výmaz svých osobních údajů, pokud pominul právní důvod jejich zpracování nebo jste odvolali souhlas s jejich zpracováním nebo pokud byly zpracovány protiprávně

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů dle čl. 18 GDPR

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jste přesvědčeni, že je zpracováváme protiprávně
 • námitku proti zpracování osobních údajů směřujte na ředitelku chráněného bydlení
  (kontakt viz výše)
 • Vaše námitka bude zpracována do 30 dnů ode dne jejího přijetí
 • v případě, že nebudete souhlasit s vyřízením Vaší námitky, máte právo podat stížnost na
  Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; tel: 234 665 111; web: www.uoou.cz)

Právo odvolat souhlas

 • máte právo kdykoliv odvolat souhlas, který jste nám udělili pro zpracování určitých osobních údajů
 • odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování údajů po dobu platnosti Vašeho souhlasu
 • při uplatnění Vašich práv máme povinnost prokazatelného ověření Vaší totožnosti
Vytvořte si webové stránky zdarma!