Služby

Co můžete očekávat od chráněného bydlení Domov?

V chráněném bydlení Domov poskytujeme celoroční bydlení ve skupinové domácnosti pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V našem chráněném bydlení žije společně 8 uživatelů. Pomáháme a podporujeme naše uživatele, aby se naučili a udrželi si dovednosti potřebné pro každodenní život – podporujeme je v sebeobsluze, v péči o domácnost, v hospodaření s penězi, ve využití volného času. To vše děláme s ohledem na jejich vlastní schopnosti a dovednosti, kterým se přizpůsobujeme a dále je rozvíjíme nebo udržujeme.

Pro koho tu jsme?

Našimi uživateli mohou být lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 27 – 65 let. V chráněném bydlení Domov mohou bydlet i stávající uživatelé nad věk 65 let, pokud to jejich psychický a fyzický stav umožňuje a jsme jim nadále schopni poskytnout podporu, kterou potřebují.


Kdy nemůžeme poskytnout sociální službu chráněné bydlení?

 • při naplněné kapacitě
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutní infekční nemocí
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Na jakých zásadách stojíme?

 • Respekt k osobnosti člověka jako jedinečné bytosti.
 • Dodržování běžného způsobu života
 • Respektování práv, povinností a odpovědnosti každého člověka
 • Respekt k soukromí
 • Partnerství a férovost
 • Individuální přístup
 • Přístup zaměřený na člověka
 • Profesionální rozvoj pracovníků

Poslání chráněného bydlení Domov

 • Pomocí asistentské podpory rozvíjet a udržovat dovednosti osob s mentálním a kombinovaným postižením potřebné pro běžný způsob života.
 • Respektovat důstojnost a individualitu každého uživatele.
 • Rozvíjet osobnost našich uživatelů s ohledem na jejich individuální schopnosti a dovednosti.
 • Podporovat uživatele v samostatném rozhodování, v odpovědnosti za sebe a svá rozhodnutí.
 • Podporovat uživatele ve zvyšování kvality jejich života prostřednictvím přístupu zaměřeného na člověka, podpory k soběstačnosti a snižováním závislosti na druhé osobě.
 • Respektovat obvyklý životní rytmus dospělého člověka.
 • Provázet naše uživatele jejich životem, aby ho co nejlépe zvládli.
 • Zapojovat a začleňovat naše uživatele do běžného života.

Cíle chráněného bydlení Domov

 • Poskytovat uživatelům sociální služby individuální podporu, která povede ke zvyšování nebo udržení jejich samostatnosti a rozvoji schopností potřebných k vedení své domácnosti a zajištění každodenních záležitostí.
 • Podporovat uživatele sociální služby v uvědomování si a praktickém uplatňování jejich práv a povinností.
 • Podporovat uživatele ve snižování závislosti na druhé osobě.
 • Podporovat uživatele sociální služby při navazování společenských kontaktů uvnitř jejich domácnosti, v obci i mimo ni, v udržování kontaktu s rodinou a přáteli.
 • Respektovat uživatele a jeho potřeby.
 • Podporovat uživatele v žití vlastního života a nezávislosti.


Postup při zájmu o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení Domov

 • jednání vede sociální pracovnice po předem domluvené schůzce ze strany zájemce na základě vyplněného dotazníku pro zájemce 
 • zjišťujeme, zda zájemce patří do naší cílové skupiny
 • zjišťujeme, jaké představy (osobní cíl) má zájemce o službu, příp. jeho opatrovník, rodinný příslušník či blízká osoba
 • vyjasnění si, jestli jsme schopni očekávání zájemce nebo jeho okolí naplnit (zda poskytujeme sociální službu, kterou požadují a jaké jsou naše možnosti)
 • představení chodu chráněného bydlení
 • předání informací o průběhu a fungování sociální služby, základních činnostech, úhradě za službu, o evidenci žadatelů o službu
 • seznámení zájemce s potřebnými formuláři, příp. pomoc s jejich vyplněním
 • při zájmu o poskytování služby je potřeba dodat lékařský posudek
 • v případě volné kapacity a vzájemné domluvě na poskytování sociální služby chráněné bydlení Domov je sepsána smlouva o poskytování sociální služby
Vytvořte si webové stránky zdarma!